Parent Representation

Curro het die Oueradvieskomitee (OAK) gestig om om ouers aan te moedig om meer betrokke by die skool te wees. Die lede word deur die ouers self verkies en dien dan dan ook as voorsitters op verskeie subkomitees.

In samewerking met die bestuur van die skool word daar op ’n amptelike platform aktief gepoog om die belange van ons leerders in elke moontlike opsig te bevorder. Dit word gedoen deur die insette en betrokkenheid van ons ouergemeenskap. Ons, as Oueradvieskomitee, se doel is hoofsaaklik om die skoolbestuur te adviseer oor hoe om behoeftes te bevredig wat ouers moontlik ïdentifiseer.

By Curro Krugersdorp ervaar ons die vreugde van die positiewe verskil wat ouers maak en die vooruitgaan en welstand van ons skool wat met hulle betrokkenheid gepaard gaan. By ons kwartaallikse OAK-vergadering bespreek ons verskeie aangeleenthede rakende sport, kultuur,  bemarking, veiligheid en gesondheid; en ouerbemagtiging.

Ek wil u as ouers aanmoedig om voortdurend met u positiewe gesindheid en betrokkenheid ’n positiewe bydrae tot die welstand en ontwikkeling van ons skool te lewer. So sal Curro Krugersdorp inderdaad seëvier.

Willem Nel
Voorsitter

Curro encourages parents to become involved in their child’s school by electing a Parent Advisory Committee (PAC). Parents elect other parents to serve on the PAC and to chair different subcommittees.

The aim of the PAC is to encourage parent involvement in the school and to provide input regarding certain needs that they may identify in the school.

At Curro Krugersdorp we experience the joy of positive parent involvement and the changes that it brings about in our school. Parents are committed to the development and the well-being of our school and matters such as sport, culture, marketing, health and safety; and parent empowerment are being discussed at our PAC meetings.

I wish to encourage all our parents to offer their continued support to the school by being involved in their child’s education and to keep a positive attitude.

Willem Nel
Chairperson

 

 

 

 

 Members of the PARENT ADVISORY COMMITTEE (PAC) are:
Next