Sport

Sport

Om die spelertal van spelers/atlete binne elke skool te vergroot en uiteindelik die prestasie van talentvolle atlete / spelers en afrigters te bevorder binne die onderskeie skole en provinsies. 


Om 'n gestruktureerde prestasie beplannings raamwerk daar te stel. Die daarstelling van kwaliteit ondersteuningsdienste vir talentvolle atlete /spelers en afrigters binne die provinsies. 


Om opleidingsessies van hoogstaande gehalte daar te stel vir afrigters en spelers.


Om toegepaste en suksesvolle navorsing tot die beskikking te stel aan alle Curro afrigters. 


Om die nuutste tegnologie, literatuur, afrigtings videos, persoonlike afrigtingsessies en analise programme tot die beskikking te stel van Curro afrigters om sodoende hulle spanne se prestasies te verhoog. 


Die opstelling van 'n nasionale Curro databasis van spelers en afrigters binne die groep.


Growing the number of players / athletes within every Curro School and in the end to enhance the performance of the talented athletes / players and coaches within the different schools and provinces.


Setting up a structured performance planning framework. Also setting up a quality support service for talented athletes / players and coaches within the provinces. 


Providing quality training sessions to coaches and players. 


Providing all Curro coaches with applied and successful research to enhance their coaching philosophy and performance. The newest technology, literature, coaching videos, personal coaching sessions and analysis programmes will also be accessible to all Curro coaches. 


Lastly we will be setting up a national Curro database of players and coaches within the Curro group.