Sport

7s rugby, hockey and netball

In addition to the normal winter sport we also offer 7s rugby, hockey and netball. We participated in the Inter-Curro League with great success and it has proven to be very popular among learners. The teams also stand a chance to go through to the annual National Curro 7s Tournament.

7’s rugby, hokkie en netbal

Bo en behalwe die normale wintersport bied ons ook 7’s rugby, hokkie en netbal. Dit blyk baie gewild te wees by die leerders. Daar word met groot sukses deelgeneem aan die Inter-Curro Liga. Die leerders staan ook ’n kans om deur te dring na die jaarlikse Nasionale Curro Toernooi.

Cricket

 

Cricket at Curro Bankenveld takes place in die third term for boys from the primary and high school. The girls play softball. The learners start in the foundation phase with basic skills and compete in mini-cricket festivals in the area. The older boys play in the league, which consists of weekly scheduled games against other schools. Coaching is done by qualified staff and is built on discipline and organised structure.

 

Krieket

 

Krieket by Bankenveld word in die derde kwartaal deur die seuns in die laer- en hoërskool gespeel (dogters speel sagtebal). Ons begin reeds in die grondslagfase met mini-krieket, waar basiese tegnieke aangeleer word. Daar word aan mini-krieketbyeenkomste in die omgewing deelgeneem. Die ouer spanne neem deel aan 'n georganiseerde liga waar weeklikse wedstryde teen ander skole gespeel word.

Afrigting word deur gekwalifiseerde personeel behartig en is op disipline en goed-georganiseerde strukture gebaseer.

Hockey

 

Curro Bankenveld has some of the best trained and experienced coaches in Witbank. We offer hockey for both girls and boys of all age groups. Our coaches are passionate about their hockey. 

 

Hokkie

 

Curro Bankenveld se afrigters is van die beste in die Witbank-area. Ons bied hokkie aan vir alle ouderdomsgroepe vir seuns en dogters. Ons afrigters is baie passievol oor hulle hokkie.

 

We don't speak English or Afrikaans.... we speak mouthguard. 

Rugby

We offer rugby to boys from the foundation phase to the high school. The younger boys start with a development programme to get them excited about and interested in the sport. They are regularly invited to play in the rugby festivals at local schools. The older boys from under 9 to under 19 play in scheduled games.

Rugby

Die seuns word aangemoedig om vanaf die grondslagfase tot die hoërskool aan die sport deel te neem. Die jonger seuns begin met ’n onwikkelingsprogram, en word gereeld genooi om aan rugbyfeeste by ander skole deel te neem. Die ouer seuns vanaf o. 9 tot o. 19 speel in geskeduleerde wedstryde.

Softball

We are the first and only school in Mpumalanga that plays softball. While the boys in high school play cricket, the girls play softball. We compete in the Gauteng league with great success.

Sagtebal

Ons is die eerste en enigste skool in Mpumalanga wat sagtebal aanbied. Terwyl die seuns in die hoërskool krieket speel, speel die dogters sagtebal. Daar word met groot sukses aan die Gautengse ligas deelgeneem. 

Soccer

At Curro Bankenveld we play soccer from under 7 through to under 19. With a previous victory on their record, the primary school participates successfully in the local league.The high school participates in scheduled games. Soccer takes place in the second term.

Sokker

By Curro Bankenveld word daar sokker gespeel vanaf o. 7 regdeur tot by o. 19. Die laerskool het reeds ’n vorige oorwinning behaal en neem nog steeds aan die plaaslike liga deel. Die hoërskool speel in geskeduleerde wedstryde. Sokker word in die tweede kwartaal gespeel.