ACADEMICS

 

SENIOR PHASE HEAD - DALENE DEETLEFS

Curro Roodeplaat follows the CAPS (Curriculum and Assessment Policy Statement). However, we attempt to differentiate and develop progressively, seeing that learners have to be prepared to take the IEB exams in Grade 12.

Die KABV (Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring) word in alle leerareas gevolg en uitgevoer. Differensiasie vind plaas ten opsigte van die voorbereiding van leerders vir die IEB-eksamen, wat hulle aan die einde van graad 12 skryf.

ATTACHED PLEASE FIND THE OFFICIAL SCHOOL POLICY DOCUMENT

 

The following subjects are currently available:

Die volgende vakke word aangebied:

GRADE 8 TO 9:

 

 • Afrikaans huistaal 
 • Afrikaans eerste addisionele taal 
 • English home language 
 • English first additional language 
 • Wiskunde/Mathematics 
 • Kreatiewe Kuns/Creative Arts
 • Lewensoriëntering/Life Orientation 
 • Tegnologie/Technology 
 • EBW: Besigheidstudies – Rekeningkunde/Business Studies – Accounting
 • NW: Lewenswetenskappe – Fisiese Wetenskappe/Life Sciences – Physical Sciences
 • SW: Geskiedenis – Geografie/History – Geography
 • Rekenaargeletterdheid/Computer Literacy
 • Musiek/Music 

Die leerlinge ontvang elke kwartaal 'n assesseringsprogram waarop die deurlopende assessering aandgedui word. Dit sluit take, navorsingsopdragte, werksopdragte en toetsdatums in.

In kwartaal 1 en 3 word 'n toetsreeks geskryf wat deel uitmaak van hulle rapportpunt. In kwartaal 2 en 4  word formele eksamens geskryf, wat deel uitmaak van hulle rapportpunt.  Kwartaallikse oueraande word gereël, asook ’n graad 8-inligtingsaand.  In graad 9 word ’n oueraand vir vakkeuses ook aangebied.

In kwartaal 1 en 3 word Nagskof aangebied, wat behels dat die leerders op 'n Donderdag skoolgaan vanaf 08:00 to 14:00 en weer vanaf 16:00 tot 22:00. In die aand volg hulle dan die volgende dag se rooster. In ruil kan hulle dan die volgende dag by die huis bly.

Handboeke word deur die ouers self aangekoop en kan direk aanlyn by Credo Books bestel word.

Skryfbehoeftelyste is beskikbaar by die administrasiekantoor, sowel as op die webblad.

Olimpiades word in die meeste vakke geskryf.

As deel van die vak Engels se deurlopende assessering bied die leerlinge 'n drama-aand aan, waar hulle dramastukke opvoer wat hulle self as groepe geskryf of verwerk het.

Opvoedkundige uitstappies word in spesifieke leerareas vir verryking gereël.

'n Biologie-ekskursie word ook in April aangebied, waar leerlinge die geleentheid gegee word om eksperimente asook waternavorsing in die veld te doen.

 

***

Learners receive an assesssment programme each term, which explains the continuous assessment. It includes projects, research projects, work assignments and test dates.

A test series is written in terms 1 and 3 and forms part of the report mark. An official exam series is written in terms 2 and 4 and forms part of the report mark.  Parents' evenings are held each term, as is a Grade 8 information evening. A Grade 9 information evening is also held to assist with subject choices.

During terms 1 and 3 we will offer Nighshift School. Learners attend school on a Thursday from 08:00 to 14:00 and again from 16:00 to 22:00. They follow the Friday timetable in the evening and then get the Friday off school.

Textbooks are purchased online directly from Credo Books by each parent.

Stationery lists are available at the admin office as well as on the website.

Olympiads are written in most subjects.

As part of the continuous assessment for English, learners present a drama evening in which they perform pieces written or adapted by themselves or in groups.

Educational excursions are arranged for specific subjects.

A Biology excursion takes place in April, where learners are given the opportunity to do experiments and also water research in the field.

 

 

SOSIAAL/SOCIAL


'n Graad 8-oriënteringskamp word aan die begin van Januarie aangebied.

Die graad 8-leerlinge (Atome genoem) bied ook 'n groentjie-konsert aan.

Twee sosiale byeenkomste word aangebied, naamlik 'n Valentyn-sokkie en 'n Lente-sokkie. 

Die hoërskool neem aktief aan die kaskardag deel.

'n Avontuurkamp vir seuns vind gedurende die jaar plaas.

'n Leierskamp word ook jaarliks aangebied.

***

A Grade 8 orientation camp is held in January to welcome the new group to the high school and to help them to cope with adaptation to the new environment.

The Grade 8s also present a concert.

Two school social events, namely a Valentine and a Spring dance, are held during the year. The learners choose the theme and are responsible for all the decorations. A further opportunity is the Autumn Ball held in August.

The high school takes part in the soapbox derby.

An adventure camp for boys takes place during the year.

A leadership camp is also presented annually.

 

DISSIPLINE/DISCIPLINE

Ons glo aan positiewe dissipline. Al die leerlinge is ingedeel in drie groepe of huise wat die name van bekende diamante het. In hierdie diamanthuise kompeteer hulle dan vir punte, wat toegeken word vir betrokkenheid, sportdeelname, kultuurdeelname, akademiese prestasies, sowel as enige skoolgeleentheid.

'n VLR wat verteenwoordigend is van graad 8- tot 11-leerlinge maak deel uit van die leierskorps. 'n Graad 12-leierskorps is aan die hoof van dissipline.

***

We believe in positive discipline. All learners are divided into three groups or houses that carry the names of famous diamonds. In these diamond houses, they compete for points on the grounds of participation, sport, culture and academic achievements as well as any school event.

An RLC made up of Grade 8 to 11 learners forms part of the leadership body of the school. A Grade 12 prefect body maintains discipline.