Academics

CURRO ROODEPLAAT FORMAL CURRICULUM

Our education model accommodates all five phases: 

 • Reception phase (Group 2, Group 3, Group 4, Group 5)
 • Foundation phase (Grade R to Grade 3)
 • Intermediate phase (Grade 4, 5, 6)
 • Senior phase (Grade 7, 8, 9)
 • Further education and training (FET) phase (Grade 10, 11, 12)  

 WAT MAAK CURRO ROODEPLAAT ANDERS?

Die nasionale kurrikulum is die minimum vereiste en ons by Curro het die voordeel van klein klasse, wat beteken dat ons ekstra werk kan bywerk en meer doen en bereik as wat die minimum vereistes aan ons stel. Sonder om té hoë doelwitte te stel, glo ons dat leerders by ons hierdeur bo die gemiddelde sal uitstyg.       

Individuasie vind plaas, wat verseker dat elke leerder individuele aandag ontvang. Hulp word deurlopend verleen aan leerders wat probleme ondervind. Verrykende opdragte word gegee met die spesifieke doel om leerders wat vinniger vorder, te stimuleer. 

 

a)    Grades R to 3 and Grade 10 in 2012

b)    Grades 4 to 9 and Grade 11 in 2013;  and

c)    Grade 12 in 2014.

 1.  RECEPTION PHASE/AANVANGSFASE (Group 2 to Group 5)

Die vordering van 'n kleuter of baba tot en met 6 jaar word aan die hand van mylpale gemeet.  Sekere mylpale moet op 'n sekere ouderdom bereik word, byvoorbeeld loop tussen 12 en 18 maande.  In ons aanvangsfase is dit ons doelwit om hierdie mylpale normaal te bereik, goed vas te lê en te ontwikkel. Die kurrikulum wat deur Curro gebruik word, is aanvullend tot die nasionale kurrikulum. 

 • Geletterdheid - taalaktiwiteite en ouditiewe persepsie
 • Gesyferdheid - visuele persepsie, wetenskap en roetines
 • Lewensvaardigheid - sosialisering en beweginsaktiwiteite

Die taalaktiwiteite en ouditiewe, asook sommige visuele perseptuele aktiwiteite, vorm deel van ontluikende lees. Al die aktiwiteite is so saamgestel dat dit lei tot die bemeestering van die voorvaardighede vir lees, skryf en wiskunde.

Day programme

At Curro Roodeplaat in the reception phase we believe in informal education, focusing on the toddler's independence and helping them to reach age-appropriate goals. Interesting themes and fun days at school ensure that the toddler learns primarily through play.

This results in a toddler who is physically and intellectually well developed, which ensures that they are equipped with the requirements for formal education. Our day programme is developed in such a way that the cognitive, intellectual, physical and emotional needs of a toddler are met.

 • Theme discussions/rhymes
 • Perception
 • Science
 • Free play (inside)                                                               
 • Music
 • Movement activities
 • Birthdays
 • Toilet routine
 • Tidying-up time
 • Snack time
 • Free play (outside)
 • Art activities
 • Cook and bake
 • Story time

Grade R learners have a 30-minute computer class weekly with programmes from Computers 4 Kids. They also have a 30-minute mini-chess lesson once a week.

A bored toddler is an unhappy toddler. Variety in the day programme is of the utmost importance. Through play the toddler learns and continuously develops the senses, fine and gross motor skills, eye-hand-foot coordination, stimulation of thoughts, initiative, a daring attitude/venture and a positive self-image.

Buitemuurse aktiwiteite vir kleuters is beskikbaar vir ouers se rekening. Die meeste aktiwiteite vind in buitespel-tyd of na 13:00 in die middae plaas. Vir meer inligting sien Kleuterskoolnuusbrief beskikbaar op "News"-bladsy.

2.  FOUNDATION PHASE (Grade R to 3)

Assessment is continuous throughout the phase. By the end of Grade 3, all the CAPS skills should have been achieved. Due to continuous assessment, the learners' levels of thinking will increase.

In every subject, provision is made to assist learners and give them the support they need. When help is provided, this will be indicated in the learner's book by means of a stamp. Learners who are given enrichment activities will also receive a stamp in their books.

In Grade 1, the following subjects are continuously assessed in a formal and informal way:

 • Home language
 • Mathematics
 • Life Skills

In Grades 2 and 3 the above subjects are continuously assessed, as is a first additional language.

All learners are assessed formally and informally by using the 7-point scale.

Additional subjects that are offered:

 • Robotics
 • Chess
 • KDA

**********

Die grondslagfase moet as 'n eenheid beskou word, waar die een graad 'n verlengstuk van die vorige graad is.  Baie herhaling kom dus regdeur die fase voor, maar die moeilikheidsgraad verskil, byvoorbeeld die getalgebied in Wiskunde word groter.  Sodoende word die denkvlakke van die leerders ontwikkel.

In elke vak word daar voorsiening gemaak vir leerders wat hulpverlening moet ontvang.  In sulke gevalle word daar 'n stempel in die leerder se boek geplaas wat aandui:  "Hulpverlening".  Leerders wat vinnig vorder, word aangemoedig om addisionele verrykende werk te doen en dit word ook in die boeke aangedui met 'n stempel:  "Verryking".

In Graad 1 het die leerders die volgende vakke wat deurlopend (formeel en informeel) geassesseer word: 

 • Huistaal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

Die tweede taal se assesseringstandaarde word slegs informeel gedoen. Daar is dus geen formele assessering vir die tweede taal nie.

In Graad 2 en 3 is die leerareas dieselfde, behalwe dat die tweede taal ook formeel geassesseer word.

Alle leerareas word volgens die 7-puntskaal geassesser.

3.  INTERMEDIATE PHASE (Grades 4 to 6)

The following subjects will be offered according to the CAPS document:   

 • Home language
 • First additional language
 • Mathematics
 • Life Skills
 • Natural Sciences and Technology
 • Social Studies

 Learners in this phase make use of tablets to replace textbooks.

4.  SENIOR PHASE (Grades 7 to 9)

Nine basic subjects will stay unchanged with the implementation of the CAPS document: 

 • Languages
 • Natural Sciences (Grades 8 and 9 Life Sciences separate from Physical Sciences)
 • Social Sciences
 • Mathematics
 • Life Orientation (including Physical Development and Movement)
 • Economic and Management Sciences
 • Arts and Culture
 • Technology
 • Accounting (additional)
 • Information Technology
 • Music (extra subject)

5. FET (FURTHER EDUCATION AND TRAINING) PHASE (Grades 10 to 12)

Grades 10 to 11

SUBJECTS

Four compulsory subjects

 • English home language/Afrikaans huistaal
 • English first additional language/Afrikaans eerste addisionele taal
 • Mathematics/Mathematical Literacy
 • Life Orientation

Three elective subjects

 • A selection of those offered at Curro Roodeplaat

 

Current elective subjects:

 

FIELD

SUBJECTS

Economic and Management Sciences

Accounting

Business Studies

Physical and Life Sciences

Life Sciences

Physical Sciences

Engineering and Technology

Engineering Graphics and Design

Computer Application Technology

Arts and Culture

Visual Arts

Music (extra subject)

Human and Social Sciences

Tourism

Languages

Afrikaans (home and add language)

English (home and add language)

Mathematical Sciences

Mathematics

Mathematical Literacy

AP Maths