Primary School

INTERMEDIATE PHASE / INTERMEDIÊRE FASE: GR 4 - GR 6

 

INTERMEDIATE PHASE

In the intermediate phase, the emphasis is still on establishing basic foundations, but learners are led into more abstract thought and independent work. Application of skills and concepts is also a main focus, aimed at preparing learners for the senior phase in the high school.

Subjects:

Extramural:

Art, sport, drama, music, outings, camps, public speaking and debating, value-added programmes, and so much more.

 

INTERMEDIÊRE FASE

In die intermediêre fase word klem nog op die vasstelling van die basiese grondslae gelê, maar leerders word na meer abstrakte denke en selfstandige werk gelei. Die toepassing van vaardighede en begrippe is ook ’n hooffokuspunt in hierdie fase en beoog om leerlinge vir die senior fase in die hoërskool voor te berei.

Kurrikulum:


Buitemuurse aktiwiteite:

Kuns, sport, drama, musiek, debat, gemeenskapsuitreiking en addisionele programme.