Primary School

From the Primary School Operational Head / Van die Laerskool Operasionele Hoof

Operational Head’s welcoming note

It is with warmth in my heart that I welcome you to the Curro Krugersdorp, Primary School website.

Curro means “run” in Latin, and at Curro Krugersdorp we want to assist learners from the age of 2 (group 2) to the age of 13 (grade 7) in their developmental stages from “crawling to running” in their daily lives. At Curro we don’t only want to introduce learners to new teaching strategies or concepts, but we also want to prepare them for adulthood, and this requires many skills that they are introduced to within the Curro group.

All our educators are qualified educators in their respective grades or subjects. Learners are introduced to 21st century teaching techniques and skills which stretch above and beyond the classroom. Curro functions from a Christian based ethos and many values and norms are introduced or maintained throughout the daily activities.

Curro’s emphasis is surely it’s different approach to academics. Although we follow the CAPS curriculum as a basis, a lot of enrichment is done to supplement the curriculum.

We offer

* value added curriculum activities such as: specialized reading assessments and reading applicable levels for each learner;

* problem solving development in Mathematics; computer application classes from grade 1 onwards with the focus on coding; and

* the introduction to Robotics from grade 1.

Discipline and holistic development

In any school discipline needs to be maintained. We believe that age appropriate discipline should be applicable, with the focus on positive rewards.

Each learner’s holistic development is important to us. Learners are introduced to sporting and cultural activities and they are given many opportunities to participate in different activities. Our aim is to create opportunities for learners to develop basic skills and to support talented learners to reach new heights. We recognize the participation of learners in other extra mural activities and learners do receive recognition in this regard.

Words are often cold and meaningless, that is why we invite any prospective learners and parents to come and visit our school and get a feeling of what we have to offer. We would love to meet you.

At Curro we live our motto daily: Dream - Explore – Achieve

Come visit

Peet Brits

Operational Head

 

 

Operasionele Hoof se verwelkomingsbrief

’n Warm welkom by Curro Krugersdorp se laerskool-webtuiste.

In Latyn beteken Curro “hardloop” en by Curro Krugersdorp bemagtig ons leerders vanaf 2 jaar (Groep 2) tot 13 jaar (Graad 7) juis om die wedloop van die lewe voluit te hardloop. Ons hoogs gekwalifiseerde opvoeders stel leerders nie net aan nuwe strategieë soos onderrig vir die 21ste eeu bekend nie, maar rus hulle ook toe met al die vaardighede wat hulle eendag as volwassenes gaan benodig. Ons waardestelsel berus op ’n Christelike etos.

By Curro word klem gelê op ’n andersoortige benadering ten opsigte van akademie. Die CAPS-kurrikulum (Curriculum Assessment Policy Statements) word slags as ’n grondslag gebruik en ’n verrykte kurrikulum word aangebied.

Toegevoegde waarde by die kurrikulum sluit in:

* gespesialiseerde leesevaluerings asook toepaslike leesvlakke vir elke leerder;

* probleemoplossing in Wiskunde;

* rekenaarvaardigheidsklasse vanaf Graad 1 met die fokus op kodering; en

* die bekendstelling van Robotika vanaf Graad 1.

Dissipline en ’n holistiese benadering

Dissipline moet in elke skool deurlopend toegepas word. Ons glo aan ouderdomstoepaslike dissipline met die klem op positiewe beloning. Ons glo ook dat leerders in ’n positiewe, ondersteunende omgewing tot hul reg kom.

Elkes leerder se holistiese ontwikkeling is ook vir ons belangrik. Hulle word aan sport- en kulturele aktiwiteite bekend gestel waar hulle talle geleenthede kry om aan verskillende aktiwiteite deel te neem. Só skep ons geleenthede vir die ontwikkeling van basiese vaardighede en ons ondersteun talentvolle leerders om nuwe hoogtes te bereik. Leerders kry ook erkenning vir hul deelname aan buitemuurse aktwititeite.

Ons nooi voornemende leerders en hul ouers om vir ons te kom kuier om eerstehands te kom ervaar wat ons skool alles bied – dit sal vir ons ’n voorreg wees om julle te ontmoet.

By Curro leef ons daagliks ons motto uit: Droom – Ontdek – Presteer.

Kom kuier vir ons!

Peet Brits

Operasionele Hoof