Primary School

FOUNDATION PHASE / GRONDSLAGFASE: GR 1 - GR 3

FOUNDATION PHASE

In the Foundation Phase we focus on teaching the foundational skills, concepts and knowledge that is required for further learning. We offer a vibrant, inviting atmosphere where the learners acquire a love for learning that will remain with them throughout their school years. We acknowledge the potential in each learner to reach their optimum ability and therefore, there is less emphasis on competitiveness and more focus on individual achievement. We create opportunities for personal growth in independence and responsibility to prepare learners to take up the challenge of being personally responsible and accountable for their actions in the Intermediate Phase. We focus on collaboration, creativity, communication and critical thinking.

The four main subjects are:

 • Home Language – English
 • First Additional Language – Afrikaans
 • Mathematics
 • Life Skills

We also offer the following:

 • Bible education
 • Continuous assessment in all subjects
 • A formal progress report each term
 • Parent meetings to discuss progress of learner
 • An end-of-year merit function
 • IT classes that are integrated with the curriculum
 • Educational outings that are integrated with the curriculum
 • Invitation visits (twice a year)
 • Theme days
 • KDA – programme
 • Robotics offered at school
 • Participation in all sports offered at the school
 • Eisteddfod participation

 

GRONDSLAGFASE

In die grondslagfase is die fokus op die leer van die grondslagvaardighede, begrippe en kennis wat noodsaaklik is vir verdere studies. Ons bied ’n dinamiese, aanloklike atmosfeer waar die leerders skool geniet en waar hulle ’n liefde vir leer ontwikkel wat hulle deur hulle skooljare sal dra. Ons erken die potensiaal in elke leerder om hulle optimale vermoë te bereik en daardeur word minder op mededingende en meer op individuele prestasie klem gelê. Ons skep geleenthede vir persoonlike groei in onafhanklikheid en verantwoordelikheid sodat die leerders in die intermediêre fase uitdagings van persoonlike verantwoordelikheid asook aanspreeklikheid vir hul aksies kan aanvaar. Fokus word geplaas op samewerking, kreatiwiteit, kommunikasie en kritiese denke.


Die vier hoofvakke is:

 • Huistaal – Afrikaans
 • Eerste Addisionele Taal –  Engels
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid

Ons bied ook die volgende:

 • Bybelonderrig
 • Deurlopende assessering in alle vakke
 • n Formele vorderingsrapport elke kwartaal
 •  Ouervergaderings om leerders se vordering te bespreek
 • ‘n Meriete aand  aan die einde van die jaar
 • Rekenaarklasse
 • Opvoedkundige uitstappies na verskeie plekke wat aansluit by die kurrikulum
 • Instappies twee keer per jaar
 • Tema dae
 • KDA-program
 • Robotika
 • Deelname aan alle sport wat deur die skool aangebied word
 • Kunswedstryd