Culture

In Curro country we are building a wonderful choir culture where we teach our learners to enjoy their talents through the careful development of young voices. We participate in different choir festivals, join in praising the Lord during church services, and participate in eisteddfods and the ATKV Applous choir competition.

The school facilitates a junior choir for Grade 1 to Grade 3 learners and a senior choir for Grade 4 to Grade 7 learners. In 2014 the senior choir received an A+ diploma at the Pretoria Eisteddfod, as well as a golden award at the ATKV Applous competition.

Congratulations to all the learners that showcased their talents at this year's Culture Festival. We were so impressed with your performances and are very proud to call you true Curro Hazeldean stars.

Congratulations to all the trophy winners.

Orators

Orators set goals to develop creative thinking, as well as providing learners with opportunities to speak with self-confidence and conviction.

An orators competition requires a convincing and debateable speech and is not a sermon, lecture or dramatized monologue. The main aim is not the transference of knowledge to the audience, but to convince the audience of the speaker’s point of view.

 

Attire

Internal orators competition

ATKV

Abe  Baily

Radikale Redenaarsfees                   

Oppie tong af

 Grade 1 – 7

Curro summer school attire

 

Internal orators:

 

Take note that the internal orator competition’s aim is to identify learners for the ATKV competition. Should a learner choose to participate in this Afrikaans orientated competition, they are welcome to. Information should be acquired from the organiser.

Judging is done by external judges. During the final, 4 learners per phase is selected.

Gr.1-3 (4)  Gr. 4-5 (4)  Gr. 6-7 (4)

These 12 learners make up the team for the ATKV competition.

ATKV

www.atkvprojekte.co.za

Learners are entered by the organiser. The information for the competition can be found on the ATKV website. Affiliation is done by the school. Entry fees are the responsibility of the parents and should be paid into the Curro Hazeldean Funds account and a proof of payment should be provided to the organiser. The ATKV competition takes place during the second term. Dates and times of participation will be provided to the relevant learners by the organiser.

Radikale Redenaars

www.radikaleredenaar.co.za

Registration is done by the orator’s organiser. Entry fees are the responsibility of the parents and should be paid into the Curro Hazeldean Funds account and a proof of payment should be provided to the organiser.

A once off payment is paid by the school to the institution before the closing date. Information regarding the entry fees and rules are available on the Radikale Redenaars website.

Abe Baily

Two learners in Grade 6 and two learners in Grade 7 are identified by the English and Afrikaans language teachers. These learners are invited to participate in this bilingual competition.

Oppie Tong Af

www.oppietongaf-redenaars.co.za

 

Communication

Communication takes place through letters and the Curro website.

 

Coaching

Coaching is not done by the staff. Support and help with the preparation and writing of speech is the responsibility of the parents. Guidelines for writing speeches can be found in the ATKV policy.

 

Transportation

Parents are responsible for the transportation to and from indicated schools and venues for participation.

 

Important dates

Internal Orators Competition

Dates to be confirmed

Internal Orators Competition Final

Dates to be confirmed

ATKV

Takes place during the 2nd term. Dates are determined by the ATKV.

Radikale Redenaars

Dates to be confirmed

Abe Baily

Dates are determined by the Abe Baily association. (Usually takes place during the 2nd term)

Oppie Tong Af

Dates to be confirmed


 

Contact person

Rochelle Oosthuizen (organiser)

rochelle.o01@curro.co.za

 

Bank details

CURRO HAZELDEAN FUNDS

ABSA BANK: 406 870 8513

BRANCH CODE:  632 005

REFERENCE: 016/GRADE & CLASS/INITIALS AND SURNAME

Eisteddfod

Participation in the various eisteddfod competitions are determined by the learners and parents. Please note that categories such as dance, drama and instrumental require that the learners should enter through a studio. Quotas for entries per item should also be taken into consideration.

All affiliations are done by the school. Individual entry fees are paid by into the Curro Hazeldean Funds account by the parents and a proof of payment, as well as the entry forms should be provided to the organiser, so entries can commence. Learners are entered by the organiser.

 

Information regarding categories, rules and participation requirements can be found on the various websites. A letter, reminding parents of closing dates will be sent out before the time.

 

Attire

Pretoria Eisteddfod

Kungwini Eisteddfod

Centurion Arts Festival

Radikale Leesfees en Kunstefees

Grade 1 – 7

Curro summer wear

(unless specified differently by the item in which the learner participates)

 

Selection process

Learners are not selected by the school, they enter willingly. Please note that categories such as dance, drama and instrumental require that the learners should enter through a studio. Quotas for entries per item should also be taken into consideration.

 

Communication

Communication takes place through letters and the Curro website

 

Coaching

Coaching is not done by the staff. Support and help with the preparation is the responsibility of the parents.

 

Transportation

Parents are responsible for the transportation to and from indicated schools and venues for participation.

 

Important dates

Pretoria Eisteddfod

www.pretoriaeisteddfod.co.za

Closing date is Friday 6 March 2015.

Entry forms and proof of payments should reach the organiser by 5 March 2015.

Centurion arts festival

www.centurionkunstefees.co.za

Closing date is Friday 15 May 2015

Radikale Skryfkunsfees, Leesfees, Kunstefees

www.radikaleredenaar.co.za   

Closing date is 7 September 2015.

Entry forms and proof of payments should reach the organiser by the following dates:

Radikale Skryfkunsfees: 26 May 2015

Radikale Leesfees: 9 June 2015

Radikale Kunstefees: 23 June 2015

  Contact person

Rochelle Oosthuizen (organiser)

rochelle.o01@curro.co.za

 

Bank details

CURRO HAZELDEAN FUNDS

ABSA BANK: 406 870 8513

BRANCH CODE: 632 005

REFERENCE: 016/GRADE/INITIALS AND SURNAME

Curro Kultuur

 Kultuurvisie

Curro se visie is om leerders die geleenteid te gee om aan onderskeie kultuuraktiwiteite deel te neem en sodoende holisties te ontwikkel.

Die deelname aan kultuuraktiwiteite bied die geleentheid vir die ontwikkeling van verskeie vaardighede soos kommunikasie, leierskapsontwikkeling ,krisisbestuur, dissipline, asook verantwoordelikheid en die vorming van goeie menseverhoudinge.

 

Redenaars

Redenaars stel doelwitte om logiese kreatiewe denke te bevorder, asook om aan leerders die geleentheid te bied om met selfvertroue te praat en te oortuig.

“Die redenaarskompetisie vereis ‘n oorredende en beredeneerde toespraak en is nie ‘n praatjie, preek, lesing of gedramatiseerde monoloog nie. Die hoofdoel is nie die oordra van kennis aan die gehoor nie, maar om die gehoor tot die standpunt wat die spreker stel te beinvloed en te oorreed.” (www.atkvprojekte.co.za)

 

Kleredrag

Interne redenaars uitdunne

ATKV

Abe  Baily

Radikale Redenaarsfees                   

Oppie tong af

 Graad 1 – 7

Curro somersdrag

 

 

Interne Redenaars: Uitdunne

Leerders berei ‘n toespraak volgens die ATKV temas voor.  Leerders word genooi om vir hierdie kompetisie in te skryf. Die doel van die interne uidunne is om leerders vir ATKV te identifiseer 

Beoordeling vind deur eksterne beoordelaars plaas.

Gr.1-3 (4)  Gr. 4-5 (4)  Gr. 6-7 (4)

Hierdie 12 leerders vorm die ATKV-Redenaars span

 

ATKV

www.atkvprojekte.co.za

Leerders word deur die redenaarsorganiseerder ingeskryf. Die inligting word van die ATKV webtuiste bekom. Die affiliasie word deur die skool behartig. Inskrywingsgelde van die ATKV-span word deur die ouers in die Curro Hazeldean Funds rekening betaal en ‘n bewys van betaling moet aan die redenaarsorganiseerder voorsien word.  Die ATKV vind tydens die 2e kwartaal plaas. Datums en tye van deelname sal deur die redenaarsorganiseerder aan die betrokke leerders voorsien word.

Radikale Redenaars

www.radikaleredenaar.co.za

Registrasie word deur die redenaarsorganiseerder behartig. Inskrywingsgelde word deur die betrokke ouers in die Curro Hazeldean Funds rekening betaal en ‘n bewys van betaling moet aan die redenaarsorganiseerder voorsien word.  ‘n Eenmalige bedrag word deur die skool aan die Radikale Redenaars betaal voor die sluitingsdatum. Inligting t.o.v. inskrywingsgelde en reëls kan vanaf die Radikale Redenaars webtuiste verkry word.

Abe Baily

Twee leerders in Graad 6 en twee leerders in  Graad 7 word deur die personeel wat Engels en Afrikaans aanbied, aangedui om aan hierdie tweetaligheidskompetisie deel te neem. Die leerders moet oor die nodige redenaarsvaardighede beskik en daarom word hul deelname aan die interne redenaars, ATKV en Radikale Redenaars in ag geneem.

Oppie Tong Af

www.oppietongaf-redenaars.co.za

Oppie Tong Af is ‘n tweetalige redenaarskompetisie, wat dien as ‘n platfom  waar leerders hul sê kan sê.

6 leerders per graadgroep (3 Afrikaans, 3 Engels) word deur die Huistaal onderwysers geidentifiseer en genooi om aan die kompetisie deel te neem.

Affiliasie word deur die skool behartig. Inskrywingsgelde word deur die betrokke ouers in die Curro Hazeldean Funds rekening betaal en ‘n bewys van betaling moet aan die redenaarsorganiseerder voorsien word. ‘n Eenmalige bedrag word deur die skool aan Oppie Tong Af betaal voor die sluitingsdatum.

Datums en tye van deelname sal deur die redenaarsorganiseerder aan die betrokke leerders voorsien word.

Inligting t.o.v. inskrywingsgelde en reëls kan vanaf die webtuiste verkry word.  

 


Kommunikasie
 

Kommunikasie vind plaas d.m.v. briewe en die My Hub.

 

Afrigters

Afrigting word nie deur die personeel behartig nie. Ondersteuning en hulp met die voorbereiding en skryf van toesprake word deur die ouers self hanteer. Riglyne t.o.v. toesprake word streng volgens die ATKV-beleid hanteer.

 

Belangrike datums

Interne Redenaars uitdunne

Vind gedurende Januarie en Februarie plaas. Hou die kalender en Curro Blits dop vir datums.

ATKV

Vind gedurende die 2e kwartaal plaas. Datums word deur die ATKV bepaal.

Radikale Redenaars

Datums word deur Radikale Redenaars bepaal

Abe Baily

Datums word deur die Abe Baily vereniging bepaal. (Vind gewoonlik tydens die 2e kwartaal plaas)

Oppie Tong Af

Datums word deur Oppie Tong Af bepaal.

 

Vervoer na die optredes

Ouers is self verantwoordelik om leerders te vervoer na die aangeduide skole en lokale vir deelname.

 

Beleid en Regliment

Die ATKV-handleiding word as regliment t.o.v. etiket, reëls en regulasies, gebruik.

 

Kontakpersoon

Rochelle Oosthuizen (redenaarsorganiseerder)

rochelle.o01@curro.co.za

 

Bankbesonderhede

CURRO HAZELDEAN FUNDS

ABSA BANK: 406 870 8513

TAKKODE: 632 005

 VERWYSING: 016/GRAAD & KLAS/VOORLETTERS EN VAN