Acedemics

Curro Castle Krugersdorp

Contact Us
>>
Enrolment
>>
Information
>>
News
>>
Policies
>>
Staff
>>
Back to Curro Castle Krugersdorp

Curro Castle Krugersdorp

CURRO NURSERY SCHOOLS

At Curro we focus on four principles:

 1. The unique child: Curro recognises that every child is a competent learner from birth and can be resilient, capable, confident, and self-assured.
 2. Positive relationships: children learn to be strong and independent from a base of loving and secure relationships with parents and/or a key person (educator).
 3. Enabling environments: our environment plays a key role in supporting and extending a child’s development and learning.
 4. Learning and development: our children develop and learn in different ways and at different rates, and all areas of learning and development are equally important and are inter-connected.
 • We have created a centre of learning where children can realise their full potential by providing a comprehensive, individual-orientated educational programme of the highest standard.
 • Curro provides a sound foundation for carrying out the tasks and meeting the challenges of future learning.
 • We create an environment of opportunity where the child acquires general knowledge, the right attitudes and ethical and moral principles.
 • We encourage and teach each child social and life skills in a warm and loving environment.
 • We acknowledge that each child is an individual and we allow them to work at their own pace.
 • We create a sound and safe environment where each child is extended and growth is encouraged academically, socially, emotionally, physically and spiritually.

CURRO SE KLEUTERSKOLE

By Curro fokus ons op die vroeëkinderontwikkeling-stadium. Daar is vier beginsels in die VKO-jare, naamlik:

 1. Die unieke kind: Curro erken dat elke kind vanaf geboorte ’n bevoegde leerder is wat bekwaam en vol selfvertroue is.
 2. Positiewe verhoudings: kinders leer om sterk en selfstandig te wees deur die liefdevolle en veilige verhoudings met ouers en/of die opvoeders.
 3. Bemagtigende omgewings: ons omgewing speel ’n belangrike rol in die ondersteuning en uitbreiding van ’n kind se ontwikkeling en geleerdheid.
 4. Leer en ontwikkeling: ons kinders ontwikkel en leer op verskillende maniere en elkeen op sy eie tyd. Alle areas van leer en ontwikkeling is ewe belangrik en geïntegreerd met mekaar.
 • Ons het ’n sentrum van leer geskep waar kinders hulle volle potensiaal kan bereik deur ’n omvattende, individu-georiënteerde onderrigprogram van die hoogste standaard.
 • Die vroeëkinderontwikkeling-sentrum verskaf ’n sterk fondasie waarop toekomstige take en uitdagings van leer opgebou kan word.
 • Ons skep ’n omgewing van geleentheid waar die kind algemene kennis, die regte gesindheid sowel as etiese en morele waardes leer.
 • Ons moedig elke kind aan en leer hulle sosiale en lewensvaardighede in ’n positiewe en liefdevolle omgewing. Ons erken dat elke kind ’n individu is en laat hulle toe om teen hulle eie tempo te werk.
 • Ons skep ’n sterk en veilige omgewing waarin elke kind kan uitbrei en aangemoedig word om akademies, sosiaal, emosioneel, fisies en spiritueel te groei.